Categories
Uncategorized

Persbericht

Persbericht

Habitat presenteert lijst met nieuwe bouwlocaties in gemeente Vught

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat heeft onlangs een lijst met nieuwe woonlocaties aangeboden aan de Vughtse wethouder Potters. Habitat constateert met de gemeente dat er een grote opgave ligt om in de komende jaren ruim 2000 woningen in de gemeente Vught te realiseren. Daarvoor zijn al veel locaties aangewezen in de recente Woonvisie. Omdat de ontwikkeling hiervan soms vele jaren vergt is het goed, zo stelt voorzitter Henk Key van Habitat, nog meer locaties in voorbereiding te nemen. Daartoe heeft Habitat een globale verkenning uitgevoerd in Vught, Cromvoirt en Helvoirt naar geschikte, veelal wat kleinere locaties. Het gaat vaak om zogezegd ‘verloren hoekjes’. Op grond van een eerste groslijst van ongeveer 60 locaties ziet Habitat op 15 plekken serieuze mogelijkheden woningen te bouwen in kleinere aantallen in de goedkope en middeldure sector. Bij elkaar zouden hiermee 150-200 woningen aan het bouwprogramma kunnen worden toegevoegd. Habitat heeft bij haar selectie ook gekeken naar de eigendomssituatie. De locaties liggen bijna alle op gemeentegrond. Dit heeft als groot voordeel dat de gemeente maximale regie kan houden op de ontwikkeling ervan en met name op het prijsniveau. Aanjaagteam Gezien de grote opgave die er ligt om woningen te bouwen, ook als uitvloeisel van het landelijk beleid, pleit Habitat er tevens voor een gemeentelijk Aanjaagteam in te stellen. Een dergelijk team bestaat uit personen die bekend zijn met woningbouw en ruimtelijke ordening en die hun kennis en ervaring willen inzetten om de ‘vaart erin te houden’ aldus Henk Key. Dit idee is besproken met diverse andere belanghebbenden. Zij ondersteunen dit initiatief van harte. Een aanjaagteam heeft als taak knelpunten in de voortgang van woningbouwplannen op te sporen en hiervoor oplossingen aan te dragen. De tijd van beleid maken is geweest, het komt nu aan de uitvoering van plannen. Alleen op die manier bouwen we komende jaren in Vught de zo gewenste woningen. Voor meer info Henk Key Johan Smeulders 06 54776453

Categories
Uncategorized

Korte nieuwsflits

Korte nieuwsflits

Verkoop van appartementen 3e fase Fort Isabella gaat van start

HRS makelaars uit s’-Hertogenbosch begeleidt de verkoop (tel 073-80 000 08). Naar alle waarschijnlijkheid zal er ruime belangstelling voor de 14 beschikbare appartementen zijn en zal er een keuze uit de gegadigden moeten worden gemaakt. Het vermelden van het feit dat U lid bent van Habitat kan de keuze positief beïnvloeden. Informeer ook het bestuur van Habitat als U overweegt in te schrijven, wij proberen dan Uw inschrijving te ondersteunen bij de verkopende partij. Met vriendelijke groet, Henk Key Voorzitter VWC Habitat

Categories
Uncategorized

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8

Stand van zaken woningbouwprojecten december 2020

Corona
Tot voor kort kregen we bij het horen van het woord Corona spontaan gedachten aan een pilsje op een zonnig terras. Nu denken we bij het zien van een terras ook aan corona maar op een iets andere manier. Ook Habitat heeft te maken gehad met de gevolgen van het virus: onze jaarvergadering hebben we uit moeten stellen evenals de geplande informatiebijeenkomsten en een van onze bestuursleden heeft zelf last van het virus gehad. Maar langzamerhand gaat alles weer starten, dus ook Habitat. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de projecten waar Habitat bij betrokken is. In de eerste plaats betreft het de bouw van patiowoningen aan de Martinilaan en de Helvoirtseweg. En er is eindelijk zicht op de plannen met De Wieken en De Kwebben. Verder komen aan bod de voortgang van de appartementen op Fort Isabella en de plannen van De Leyhoeve aan de Glorieuxlaan.

1. Martinilaan
Wij zijn in contact geraakt met de ontwikkelaars van het perceel Martinilaan 2 te Vught. Er zijn enkele overleggen geweest met hen en de gemeente. De gemeente is zeer positief over de ontwikkeling en heeft voor het gehele gebied een visie opgesteld. Figuur 1, nieuw voorstel ontwikkeling Martinilaan Hieruit is een groter plan ontstaan (figuur 1). Dit is ontworpen door de stedenbouwkundige van de Gemeente. In het nieuwe plan zijn verschillende woningtypes opgenomen, voor verschillende doelgroepen. De groene omgeving wordt gewaarborgd. In de volgende stappen zullen we in overleg de plannen afstemmen en de programma’s bespreken en vastleggen. De gemeente heeft aangegeven dat het plan waar Habitat bij betrokken is, altijd doorgang zal kunnen krijgen en niet hoeft te wachten op de andere plannen.

2. Helvoirtseweg
Op het terrein van het voormalige natuursteenbedrijf aan de Helvoirtseweg zijn 6 patiowoningen gepland onder de naam Rinascente. Er is een vooronderzoek gedaan naar de inpassing van de woningen door WakkerArchitecten. Zij hebben gekeken naar de positionering van de woningen, de zichtlijnen en bezonning. Elke voorgevel is gericht naar de binnenkant van het (woon)perceel. Hierdoor ontstaat er een hof dat geen “openbare ruimte” is, maar een gemeenschappelijke ruimte van en voor de 6 woningen. Het heeft de voorkeur als daar een “groen vlak” komt. Op termijn gaan de kopers dit samen invullen. Het gemeenschappelijk terrein wordt dus een mandelig terrein waar iedere koper mede-eigenaar van is. Figuur 2, voorstel verkaveling Rinascente De gemeente Vught is akkoord met de verkaveling (figuur 2). De architect kan nu starten met het ontwerpen van de woningen. Om het bestemmingsplan te wijzigen zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Als de verkaveling compleet is, kan de aanvraag om de bestemming te wijzigen worden ingediend. De patiowoningen zijn bedoeld voor senioren en hebben op de begane grond een volledig leef-programma. Op de woning komt gedeeltelijk een kap waarbij de afstand tot de erfgrens overal minimaal 3 meter is. Hiermee willen we de mogelijke overlast c.q. bezwaren van omwonenden voorkomen. Er is voor elke woning een relatief kleine eigen privébuitenruimte en een gemeenschappelijk buitenterrein. Momenteel zijn er 3 kavels onder optie. In de begin fase is er veel animo getoond. Er zijn meerdere mensen afgehaakt omdat er nog te veel niet duidelijk was. De vrijgekomen kavels/woningen gaan binnenkort in de verkoop. Dan zullen de uitgangspunten definitief zijn. De koper(s) krijgen wel de ruimte om het ontwerp van de inrichting naar eigen wensen aan te passen. Een buurtbewoner heeft contact opgenomen. Zij vind het een goed initiatief. Zij was wel benieuwd wat er wordt ontwikkeld vooral in belang van haar privacy in de tuin. Nu we de volgende fase in gaan, zullen we een buurtbijeenkomst organiseren. Met de goedkeuring van de gemeente en het indienen van de rapporten krijgen we zicht op de planning. Wij nodigen u van harte uit om uw belangstelling aan ons kenbaar te maken. Dan brengen wij u in contact met de initiatiefnemers.

3. De Wieken en De Kwebben
Het gebied “De wieken” ligt aan de Lidwinastraat bij het Moleneindplein. Het gebied “De Kwebben” ligt aan de Hertoglaan / Van Sasse van Ysseltstraat. Hier staan schoolgebouwen die al jaren geleden zijn vrijgekomen door verplaatsing van de scholen naar het complex Elzenburg. Beide locaties liggen gunstig ten opzichte van diverse voorzieningen en zijn dus zeer geschikt voor senioren huisvesting. Tot nu toe blijft het van Gemeentezijde stil rond deze locaties. Habitat heeft aangegeven voor beide locaties een plan te willen ontwikkelen. We willen op deze locaties graag samen met de woonstichting Charlotte van Beuningen en Vughterstede een mix van woningen voor senioren, zorgwoningen en sociale huurwoningen realiseren.

4. Fort Isabella
Op dit bijzondere wooncomplex op Fort Isabella worden wonen, zorg en voorzieningen gecombineerd. De planning van de bouw is als volgt. • Gebouw 2 (fase 1): 13 (van de 14) appartementen zijn verkocht. De fase van het strippen van het gebouw is afgerond en de aannemer, de Bonth van Hulten, is momenteel de leidingen aan het trekken onder de vloer van de begane grond. De verwachting is dat de appartementen in de eerste helft van 2021 worden opgeleverd. • Gebouw 1 (fase 2): 13 (van de 14) appartementen zijn verkocht. De planning van gebouw 1 loopt 3 maanden achter op gebouw 2. • Gebouw 6 (Het Ravelijn): een zorgpartij gaat starten met een huis voor 26 mensen met dementie. De zorgpartij zal, indien gewenst, de bewoners van de appartementen op Fort Isabella voorzien van zorg. Start bouw: juli 2020. Gereed: juni 2021. • Gebouw A: 10 huurappartementen. De omgevingsvergunning is aangevraagd. De bouw start naar verwachting in september/oktober 2020. Bouwtijd: ca. 1 jaar. Start inschrijving geïnteresseerden: najaar 2020. • Gebouw B:  10 huurappartementen. De verwachte start van de bouw is januari 2021. Bouwtijd: ca. 1 jaar.

5. De Leyhoeve
De Leyhoeve heeft in Tilburg en Groningen woonlandschappen gebouwd met huurappartementen voor senioren. In Vught ontwikkelen ze een plan aan de Glorieuxlaan. Een derde van de woningen worden aangewend als zorgwoningen.   Ze zoeken samenwerking met Huize Bergen over de functie van restaurant voor de toekomstige bewoners. Het plan is om op het grondgebied van Huize Bergen en de Leyhoeve een groot park aan te leggen met de Leyhoeve en Huize Bergen als enige gebouwen. Ook wil men de oude wielen en het rosarium terugbrengen. Het fietspad worden geïntegreerd in het park zodat er meer ruimte komt voor het autoverkeer op de Glorieuxlaan. Eind van dit jaar hoopt men zover te zijn dat de vergunning kan worden aangevraagd.

Tot slot
Voorlopig gaan we verder op deze wat ‘afstandelijke’ manier om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. We hopen in het najaar weer een bijeenkomst te kunnen organiseren. Voor nadere informatie over de genoemde projecten of andere zaken van Habitat kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden:

Henk Key 
06 17 06 79 64
Thieu Vaes
06 53 32 92 23
Koos van der Zouwe
06 21 68 76 70