Categories
Uncategorized

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 7

Voortgang locaties Martinilaan, Helvoirtseweg, De Wieken, De Kwebben, Fort Isabella en De Leyhoeve

Corona
Tot voor kort kregen we bij het horen van het woord Corona spontaan gedachten aan een pilsje op een zonnig terras. Nu denken we bij het zien van een terras ook aan corona maar op een iets andere manier. Ook Habitat heeft te maken gehad met de gevolgen van het virus: onze jaarvergadering hebben we uit moeten stellen evenals de geplande informatiebijeenkomsten en een van onze bestuursleden heeft zelf last van het virus gehad. Maar langzamerhand gaat alles weer starten, dus ook Habitat. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de projecten waar Habitat bij betrokken is. In de eerste plaats betreft het de bouw van patiowoningen aan de Martinilaan en de Helvoirtseweg. En er is eindelijk zicht op de plannen met De Wieken en De Kwebben. Verder komen aan bod de voortgang van de appartementen op Fort Isabella en de plannen van De Leyhoeve aan de Glorieuxlaan.

1. Martinilaan
Wij zijn in contact geraakt met de ontwikkelaars van het perceel Martinilaan 2 te Vught. Er zijn enkele overleggen geweest met hen en de gemeente. De gemeente is zeer positief over de ontwikkeling en heeft voor het gehele gebied een visie opgesteld. Figuur 1, nieuw voorstel ontwikkeling Martinilaan Hieruit is een groter plan ontstaan (figuur 1). Dit is ontworpen door de stedenbouwkundige van de Gemeente. In het nieuwe plan zijn verschillende woningtypes opgenomen, voor verschillende doelgroepen. De groene omgeving wordt gewaarborgd. In de volgende stappen zullen we in overleg de plannen afstemmen en de programma’s bespreken en vastleggen. De gemeente heeft aangegeven dat het plan waar Habitat bij betrokken is, altijd doorgang zal kunnen krijgen en niet hoeft te wachten op de andere plannen.

2. Helvoirtseweg
Op het terrein van het voormalige natuursteenbedrijf aan de Helvoirtseweg zijn 6 patiowoningen gepland onder de naam Rinascente. Er is een vooronderzoek gedaan naar de inpassing van de woningen door WakkerArchitecten. Zij hebben gekeken naar de positionering van de woningen, de zichtlijnen en bezonning. Elke voorgevel is gericht naar de binnenkant van het (woon)perceel. Hierdoor ontstaat er een hof dat geen “openbare ruimte” is, maar een gemeenschappelijke ruimte van en voor de 6 woningen. Het heeft de voorkeur als daar een “groen vlak” komt. Op termijn gaan de kopers dit samen invullen. Het gemeenschappelijk terrein wordt dus een mandelig terrein waar iedere koper mede-eigenaar van is. Figuur 2, voorstel verkaveling Rinascente De gemeente Vught is akkoord met de verkaveling (figuur 2). De architect kan nu starten met het ontwerpen van de woningen. Om het bestemmingsplan te wijzigen zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Als de verkaveling compleet is, kan de aanvraag om de bestemming te wijzigen worden ingediend. De patiowoningen zijn bedoeld voor senioren en hebben op de begane grond een volledig leef-programma. Op de woning komt gedeeltelijk een kap waarbij de afstand tot de erfgrens overal minimaal 3 meter is. Hiermee willen we de mogelijke overlast c.q. bezwaren van omwonenden voorkomen. Er is voor elke woning een relatief kleine eigen privébuitenruimte en een gemeenschappelijk buitenterrein. Momenteel zijn er 3 kavels onder optie. In de begin fase is er veel animo getoond. Er zijn meerdere mensen afgehaakt omdat er nog te veel niet duidelijk was. De vrijgekomen kavels/woningen gaan binnenkort in de verkoop. Dan zullen de uitgangspunten definitief zijn. De koper(s) krijgen wel de ruimte om het ontwerp van de inrichting naar eigen wensen aan te passen. Een buurtbewoner heeft contact opgenomen. Zij vind het een goed initiatief. Zij was wel benieuwd wat er wordt ontwikkeld vooral in belang van haar privacy in de tuin. Nu we de volgende fase in gaan, zullen we een buurtbijeenkomst organiseren. Met de goedkeuring van de gemeente en het indienen van de rapporten krijgen we zicht op de planning. Wij nodigen u van harte uit om uw belangstelling aan ons kenbaar te maken. Dan brengen wij u in contact met de initiatiefnemers.

3. De Wieken en De Kwebben
Het gebied “De wieken” ligt aan de Lidwinastraat bij het Moleneindplein. Het gebied “De Kwebben” ligt aan de Hertoglaan / Van Sasse van Ysseltstraat. Hier staan schoolgebouwen die al jaren geleden zijn vrijgekomen door verplaatsing van de scholen naar het complex Elzenburg. Beide locaties liggen gunstig ten opzichte van diverse voorzieningen en zijn dus zeer geschikt voor senioren huisvesting. Tot nu toe blijft het van Gemeentezijde stil rond deze locaties. Habitat heeft aangegeven voor beide locaties een plan te willen ontwikkelen. We willen op deze locaties graag samen met de woonstichting Charlotte van Beuningen en Vughterstede een mix van woningen voor senioren, zorgwoningen en sociale huurwoningen realiseren.

4. Fort Isabella
Op dit bijzondere wooncomplex op Fort Isabella worden wonen, zorg en voorzieningen gecombineerd. De planning van de bouw is als volgt. • Gebouw 2 (fase 1): 13 (van de 14) appartementen zijn verkocht. De fase van het strippen van het gebouw is afgerond en de aannemer, de Bonth van Hulten, is momenteel de leidingen aan het trekken onder de vloer van de begane grond. De verwachting is dat de appartementen in de eerste helft van 2021 worden opgeleverd. • Gebouw 1 (fase 2): 13 (van de 14) appartementen zijn verkocht. De planning van gebouw 1 loopt 3 maanden achter op gebouw 2. • Gebouw 6 (Het Ravelijn): een zorgpartij gaat starten met een huis voor 26 mensen met dementie. De zorgpartij zal, indien gewenst, de bewoners van de appartementen op Fort Isabella voorzien van zorg. Start bouw: juli 2020. Gereed: juni 2021. • Gebouw A: 10 huurappartementen. De omgevingsvergunning is aangevraagd. De bouw start naar verwachting in september/oktober 2020. Bouwtijd: ca. 1 jaar. Start inschrijving geïnteresseerden: najaar 2020. • Gebouw B:  10 huurappartementen. De verwachte start van de bouw is januari 2021. Bouwtijd: ca. 1 jaar.

5. De Leyhoeve
De Leyhoeve heeft in Tilburg en Groningen woonlandschappen gebouwd met huurappartementen voor senioren. In Vught ontwikkelen ze een plan aan de Glorieuxlaan. Een derde van de woningen worden aangewend als zorgwoningen.   Ze zoeken samenwerking met Huize Bergen over de functie van restaurant voor de toekomstige bewoners. Het plan is om op het grondgebied van Huize Bergen en de Leyhoeve een groot park aan te leggen met de Leyhoeve en Huize Bergen als enige gebouwen. Ook wil men de oude wielen en het rosarium terugbrengen. Het fietspad worden geïntegreerd in het park zodat er meer ruimte komt voor het autoverkeer op de Glorieuxlaan. Eind van dit jaar hoopt men zover te zijn dat de vergunning kan worden aangevraagd.

Tot slot
Voorlopig gaan we verder op deze wat ‘afstandelijke’ manier om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. We hopen in het najaar weer een bijeenkomst te kunnen organiseren. Voor nadere informatie over de genoemde projecten of andere zaken van Habitat kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden:

Henk Key 
06 17 06 79 64
Thieu Vaes
06 53 32 92 23
Koos van der Zouwe
06 21 68 76 70

Categories
Uncategorized

Ingezonden brief over Roucouleur

Ingezonden brief over Roucouleur

Ingezonden brief in Het Klaverblad

De laatste tijd maakt politiek Vught zich met een zekere regelmaat druk over woningbouwplannen in relatie tot de toewijzing van woningen en doelgroep die daarmee bediend zou moeten worden. Was er vorig jaar commotie over de wijziging van plannen voor de locatie Molenven, korte tijd later verplaatste de collectieve verbazing zich naar de locatie Isabellaveld en nu weer wordt de aandacht getrokken door de plannen voor het terrein Roucouleur. Deze locatie is sinds enige tijd in handen van keukenmagnaat Ben Mandemakers. Het college is vooral enthousiast over de plannen voor nieuwbouw ter plaatse in samenhang met de renovatie van het landgoed. In de randvoorwaarden zoals die nu bekend zijn wordt echter met geen woord gerept over de vraag voor welke doelgroep deze locatie bestemd moet worden. Habitat, de vorig jaar opgericht wooncoöperatie beoogt de bouw van middeldure huur- of koopwoningen voor ouderen in Vught. Iedereen is het erover eens dat deze steeds groter wordende doelgroep beter bediend moet worden op de woningmarkt in Vught. Habitat maakt zich zorgen dat ook de locatie Roucouleur niet is voorbestemd voor haar doelgroep en vreest een herhaling van de recente discussie over doelgroepen en toewijzing. In de slotzin van het artikel over Roucouleur in het Klaverblad stelt het college dat de gemeenteraad nog moet instemmen met de voorwaarden voor ontwikkeling. Habitat roept de raadsleden met deze brief dan ook op zich maximaal in de zetten voor de bouw van middeldure huur- of koopwoningen op deze gunstig gelegen locatie Roucouleur. Na diverse keren ‘achter het net vissen’ wordt het nu toch tijd dat er echt gebouwd gaat worden voor de oudere Vughtenaar. Henk Key, voorzitter VWC Habitat

Categories
Uncategorized

Nieuwsbrief 1

VWC


LID WORDEN

Nieuwsbrief 1

Wat is er gebeurd?

– We hebben de notaris opdracht gegeven de statuten op te stellen voor een
coöperatieve vereniging. Op afzienbare termijn zal er een definitief voorstel voor de
statuten liggen.
– Er wordt gewerkt aan de definitieve invulling van het bestuur van de vereniging. U kunt u nog aanmelden!
– Als de statuten gereed zijn moet er een huishoudelijk reglement worden opgesteld.
Hierbij is o.a. het systeem van plaatsing op de wachtlijst van belang. De eerste
voorstellen staan inmiddels op papier.
– De website van de VWC is in hoofdlijnen gereed. Op dit moment worden de pagina’s verder ingevuld. Zodra de website in de lucht is, zal ook de nieuwsbrief op die manier worden verspreid.
– Inmiddels blijkt dat ook elders in het land soortgelijke initiatieven van de grond komen. Wij volgen dat nauwlettend! Het voornemen is om vóór de zomer de vereniging VWC op te richten, zodat we daarna aan de slag kunnen met concrete plannen.

Categories
Uncategorized

Persbericht jaarvergadering VWC Habitat

PERSBERICHT JAARVERGADERING VWC HABITAT

Ledenvergadering VWC Habitat

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat houdt op 17 april a.s. haar Algemene ledenvergadering
in de Rode Rik, Van Sonstraat 49A. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.
Wethouder Pennings is aanwezig en opent de bijeenkomst.
Na een kort huishoudelijk gedeelte zal de heer Henk Spoelstra, verbonden aan Ouderen Samen een toelichting geven op het thema `Ouderenhuisvesting in Vught’. Daarbij komt ook het zogenaamde Stec-rapport over dit onderwerp aan de orde.
Het bestuur van Habitat informeert aansluitend de leden over de stand van zaken bij de verschillende locaties waar Habitat bij betrokken is of gaat worden.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte om met elkaar in discussie te gaan over dit actuele
onderwerp. Interesse in deze bijeenkomst, kom gerust, ook al bent u nog geen lid van Habitat!
Voor meer informatie kijk op onze website www.vwc-habitat.nl.